Algemene voorwaarden

Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (zowel schriftelijk als online) verbindt u zich aan de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina’s.

Een lesjaar bestaat uit 37 lesweken. Platform C houdt de schoolvakanties van de gemeente Amstelveen aan, het vakantierooster staat op de website. Een jaarcursus is een activiteit die 35 keer of meer in een jaar plaatsvindt. Een korte cursus is een activiteit die minder dan 25 keer in het jaar plaatsvindt.

Ongewenst gedrag
Platform C is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor werknemers en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-020420.

Inschrijven muziek- en dansonderwijs

 • Voor jaarcursussen kunt u zich het hele jaar inschrijven via onze website.
 • U kunt kiezen voor een groepsles of een individuele les: in een groepsles heeft de leerling les samen met andere leerlingen: 2 leerlingen krijgen samen elke week 30 minuten les, 3 leerlingen samen 45 minuten en 4 leerlingen samen 60 minuten. Voor de meeste leerlingen en cursussen is dit een ideale lesvorm om mee te beginnen. Soms is het niet mogelijk om een groep te vormen, bijvoorbeeld omdat er geen leerlingen van gelijk niveau zijn. In dat geval kunt u kiezen voor een plek op de wachtlijst, of voor een van onze individuele lespakketten (met bijbehorend tarief).
  U kunt ook kiezen voor een individuele les. Dit is mogelijk vanaf 20 minuten per week of, voor volwassenen, 30 minuten per twee weken. Betreffende docent kan desgewenst adviseren twee leerlingen met individuele pakketten te combineren tot duo-les. Ook dit gebeurt altijd in overleg met leerlingen/ouders.
 • Leerlingen onder de 18 jaar dienen het aanmeldings-/wijzigingsformulier door de ouder/verzorger/voogd te laten ondertekenen.
 • Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij te veel aanmeldingen werken wij met een wachtlijst.
 • Een korte cursus kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen.
 • Uiterlijk een week vóór aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

De les overeenkomst voor een jaarcursus loopt na één jaar automatisch door. Informatie over het opzeggen van de overeenkomst lees je bij ‘Uitschrijven jaarcursussen’.

Als u met ingang van september géén lessen meer wilt volgen, ontvangen wij uw mail graag voor 1 juni.

 • U gaat akkoord met het gebruik van het door u opgegeven telefoonnummer en emailadres voor communicatie met de docent.
 • In overleg met uw docent worden bij jaarcursussen de lesdag, lestijd en (groeps-)indeling bepaald.
 • Voor jaarcursussen zonder wachtlijst kan op verzoek een proefles gevolgd worden.
 • Voor korte cursussen is het niet mogelijk om een proefles te volgen.

Inschrijven taalcursussen en creatieve cursussen

 • Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat het programma-aanbod online staat. Er kan uitsluitend via de website worden ingeschreven.
 • Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Een bevestiging van de inschrijving wordt per e-mail verstuurd zodra deze verwerkt is. Indien een cursus vol zit is Platform C gemachtigd het maximumaantal deelnemers met maximaal 2 te verhogen. Indien er te weinig aanmeldingen zijn heeft Platform C het recht een cursus te annuleren of alleen onder gewijzigde voorwaarden door te laten gaan. Als een cursus is volgeboekt of geannuleerd zal het reeds betaalde cursusgeld binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Indien Platform C zich genoodzaakt ziet een eenmaal gestarte cursus door onvoorziene omstandigheden te annuleren, zal restitutie naar rato plaatsvinden.

Toelating taalcursussen
Men kan zich in principe voor alle cursussen inschrijven. Wel is de docent bevoegd een bindend advies te geven voor overplaatsing naar een andere cursus, als tijdens de eerste lessen blijkt dat de cursist niet het vereiste niveau heeft om de cursus binnen redelijke termijn te volgen. Cursisten die herhaaldelijk de les verstoren of huisregels overtreden kan de toegang tot de cursus worden geweigerd; er vindt in dergelijke gevallen geen restitutie van het lesgeld plaats.

Lesgeld
De hoogte van het lesgeld van onze cursussen is terug te vinden op onze website. Het lesgeld voor leerlingen van 21 jaar en ouder is inclusief 21% BTW. De volgende onderwijsvormen zijn vrijgesteld van BTW: lessen aan leerlingen tot 21 jaar, ensembleonderwijs van de muziekafdeling en taalcursussen.

Bij de cursusprijs kunnen andere kosten komen, zoals de noodzakelijke aanschaf of huur van instrumenten, kosten van (les)materialen zoals (muziek)boeken, creatieve materialen of anderszins. Deze zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Wij adviseren om pas over te gaan tot aanschaf van lesmateriaal/boeken als zeker is dat de cursus doorgaat, hiervan ontvangt u een bevestiging.

Betaling jaarcursussen muziek- en dansonderwijs

 • Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld indien u of uw kind wordt geplaatst.
 • Het cursusgeld kan in 1 termijn of 3 termijnen worden voldaan via factuur.
 • De facturen worden per e-mail verstuurd.
 • Bij plaatsing tijdens een lesjaar, wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht.
 • Continuering van de lessen is slechts mogelijk indien er geen betalingsachterstand is.
 • Bij het niet tijdig voldoen van de nota worden porto- en administratiekosten doorberekend.

Betaling korte cursussen muziek, dans, talen en creatief
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld. Het cursusgeld voor korte cursussen moet in een keer voldaan worden d.m.v. betaling via iDEAL. Voor wie dit niet mogelijk is, kan een uitzondering worden gemaakt in de vorm van een pinbetaling; dit graag na telefonisch overleg met onze administratiebalie 020-647 14 57.

Kortingsregelingen

Gezinskorting
Een Gezinskorting wordt automatisch berekend: 5% voor het 2e en volgende kind (tot 21 jaar). De korting is alleen van toepassing op jaarcursussen voor leerlingen tot 21 jaar.

Minima
Platform C vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met kunst en cultuur, ook mensen met een kleine portemonnee. Alle mogelijkheden hebben we voor u op een rij gezet: bekijk de mogelijkheden.

Aanwezigheid en verhindering

 • De leerling/cursist wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken en de lessen zo min mogelijk te verzuimen. Bij verhindering dient de administratie z.s.m., graag vóór 11.00 uur en met opgaaf van reden, hiervan in kennis te worden gesteld.
 • Lessen die door verhindering van de leerling/cursist  worden gemist, worden niet ingehaald/gerestitueerd.
 • Ontheffing of restitutie van lesgeld is alleen mogelijk indien er sprake is van bijzondere omstandigheden; verhuizing naar een andere gemeente of een langdurige ziekte (na overleg doktersverklaring).
 • Bij afwezigheid van een docent zal de docent of de cursusadministratie u per telefoon en/of email op de hoogte brengen. Zorg ervoor dat wij uw actuele gegevens hebben.
 • Bij ziekte van de docent wordt getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt het lesgeld vanaf de derde niet genoten les gerestitueerd in het geval van jaarcursussen. Bij korte cursussen wordt er vanaf de 2e niet genoten les gerestitueerd.
 • Indien er sprake is van calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht, een epidemie en andere uitzonderlijke omstandigheden, waardoor er geen fysieke lessen gegeven kunnen worden, dan biedt Platform C alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Platform C geen alternatief aanbiedt, komen uitgevallen lessen in aanmerking voor restitutie. Platform C is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.
 • Eventuele restitutie in verband met verzuim vindt plaats na afsluiting van de cursus, wanneer precies duidelijk is hoeveel lessen geen doorgang hebben gevonden.

Uitschrijven jaarcursussen
Wilt u de les overeenkomst gedurende het eerste jaar voortijdig opzeggen, dan blijft de betalingsverplichting voor het gehele eerste seizoen van kracht. Hiervan wordt afgeweken:

1) Als de opzegging geschiedt op medisch advies, middels een doktersverklaring. Na ontvangst van de verklaring wordt het lesgeld naar rato verminderd met het aantal lesweken dat komt te vervallen.

2) Bij verhuizing buiten de regio, met een opzegtermijn van 3 maanden.

Wilt u de lesovereenkomst opzeggen ná het eerste jaar, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het opzeggen van de lesovereenkomst doet u door een mail te sturen naar info@platform-c.nu.

Uitschrijven korte cursussen
Bij tussentijdse opzegging blijft de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld bestaan. Hiervan wordt afgeweken:

1) Als de opzegging geschiedt op medisch advies, middels een doktersverklaring. Na ontvangst van de verklaring wordt het lesgeld naar rato verminderd met het aantal lesweken dat komt te vervallen.

Annulering van inschrijving voor een korte cursus kan tot 2 weken voor de geplande startdatum. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Gehoorbescherming
Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt. Platform C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane gehoorschade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Platform C.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Platform C kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan personen en/of bezittingen, ook niet voor verlies van eigendommen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens Platform C.

 

  Deel deze pagina: