ANBI gegevens

Platform C is een stichting met een directeur/bestuurder en Raad van Toezicht. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.
Platform C heeft een ANBI Cultuurstatus en ontvangt subsidie van de gemeente Amstelveen. De Jaarrekening en het Ondernemingsplan van Platform C kunt u hieronder downloaden.

CBCT gecertificeerd

Platform C is lid van de brancheorganisatie Cultuurconnectie. Dit lidmaatschap brengt de afspraak met zich mee dat er voortdurend aandacht gegeven wordt aan de kwaliteit van de organisatie, de dienstverlening en de regelmatige, externe toetsing daarvan d.m.v. een certificering. We vinden het belangrijk dat onze klanten, partners en financiers weten dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Maar ook willen we aan de certificeringseisen voldoen voor onze eigen organisatie.

Een externe audit identificeert namelijk onze sterke en minder sterke kanten van onze organisatie en dienstverlening en helpt ons bij de verdere organisatieontwikkeling en toekomstbestendigheid. 

In oktober 2022 doorliep Platform C met goed gevolg dit certificeringstraject. U vindt het certificeringsbord bij de entree.

Certificering | Cultuurconnectie

Algemene gegevens ANBI-publicatieplicht

Algemene ANBI-gegevens Platform C

Jaarrekening

Platform C – Jaarrekening 2022
Platform C – Jaarrekening 2021
Platform C – Jaarrekening 2020

Ondernemingsplan

Platform C – Ondernemingsplan 2022-2026
Platform C – Meerjarenbeleidsplan 2024-2027

KvK Amsterdam 41201303
OB-nummer NL0028.55.823.B.01

Raad van Toezicht

Platform C kent een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden, die door de Raad zelf worden benoemd. Leden worden openbaar geworven naar een tevoren vastgelegd profiel. Zij worden steeds benoemd voor 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal worden herbenoemd. De leden van de Raad zijn onbezoldigd. De verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en in een afzonderlijk reglement.

Leden

Samenstelling Raad van Toezicht Platform C per mei 2023:

  • Haris Achterberg
  • Kees Boef
  • Peter de Groot
  • Esther Janssen

 

    Deel deze pagina: